Публічний договір надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови
Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України та своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією ФОП Люклян Анни Михайлівни і укладається на наступних умовах:


1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов'язується надати Замовнику послуги з підвищення його рівня володіння іноземною мовою, а Замовник зобов'язується вчасно прийняти та вчасно оплатити такі послуги.

1.2. Замовником за цим Договором є особа, яка вказана Замовником в Заявці або в анкеті, заповненної в офісі або онлайн заявки.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення будь-якої з дій, зазначених в пункті 2.2 цього Договору.

2.2 Договору.
2.2. Для акцептування Договору Замовник здійснює наступні дії:

2.2.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;

2.2.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Виконавця послуг;

2.2.3. Заповнює анкету на навчання в офісі чи онлайн;

2.2.4. Здійснює оплату у відповідності до вибраного курсу навчання;

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові заняття з англійської мови за програмою курсу; індивідуальні заняття, онлайн курси.

3.2. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.

3.3. Тривалість програми навчання:

3.3.1. Тривалість програми навчання визначається виходячи із рівня володіння іноземною мовою Замовника;

3.3.2. Початком навчання є перше заплановане заняття, а останнім – останнє заплановане.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Виконавець послуг зобов'язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов'язані з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Виконавець має право не переводити Отримувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.

4.2.2. Замовник навчається під час програми індивідуально чи у групі, яка відповідає його віку та рівню.

4.2.3. Виконавець має право не допустити до занять Отримувача, якщо він з'являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом.

4.2.4. Виконавець має право розірвати договір достроково, повідомивши про це Замовника письмовою Заявою, якщо Отримувач чи Замовник послуги своїми діями заважають навчальному процесу інших учнів, порушують соціально прийнятні норми поведінки, зокрема підвищення голосу щодо третіх осіб та Виконавця.

4.2.5. Виконавець має право змінювати дні та час навчання, повідомивши про це Змовника.

4.2.6. Виконавець має право делегувати надання послуг на підрядних осіб.

4.3.Замовник зобов'язується:

4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Правил школи під час перебування на заняттях.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до положень цього Договору.

4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

4.4.4. Безкоштовно користуватися бібліотекою та відеотекою Виконавця.

4.4.5. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, проінформувавши Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається індивідуально в залежності від вибраного курсу навчання.

5.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця згідно умов умов Виконавця.

5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем.

5.4. Повернення сплачених коштів у повному обсязі, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробку замовлення, здійснюється на вимогу Замовника за умови, що зі дня зарєєстрованного звернення на повернення коштів до початку навчання (першого заняття) залишалось більше 3 (трьох) календарних днів. Повернення коштів буде здійснене протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів із дня поданного та зарєєстрованного звернення Замовника.

5.5 Оплата за онлайн-курс не повертається. Доступ до курсу надається на 1 місяць з моменту оплати.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.

6.2. Замовник зобов'язується вказувати достовірні дані при реєстрації.

6.3. Виконавець послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.

6.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

6.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:

- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

- на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.

7.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

8.2. Договір вважається укладеним між Сторонами одразу після акцепту.

8.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:

- невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;

- порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Виконавця;

- відмови Замовника отримувати послуги.

У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.

8.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір є договором публічної оферти.

9.2. Виконавець послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.

9.3. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов'язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін та доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.

9.4. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.


Курси англійської мови в Івано-Франківську Linguaworld

Заповніть форму і ми вам перетелефонуємо або телефонуй нам +380 (98) 93 88 490
Введіть ваші дані
Ваш телефон